Digimarkkinointia

Digimarkkinointia

Digitalisoituminen on vaikuttanut markkinointiin erittäin paljon, ja sitä myötä mainonta on kehittynyt vuosien saatossa. Tänä päivänä kaikki yritykset käyttävät digimarkkinointia hyödykseen; digimarkkinointiin kuuluu esimerkiksi Display-mainonta, mobiilimarkkinointi sekä hakusanamainonta. Digimarkkinoinnissa on tärkeintä, että hyödynnetään eri apuvälineitä tai kanavia, jotta löydetään sopivat asiakkaat.

Digimarkkinoinnin tärkeimpiä markkinointivälineitä ovat radio, televisio ja podcastit, koska niissä vuorovaikutus on yhdensuuntaista. Muita tärkeitä välineitä digimarkkinoinnissa voi myös olla esimerkiksi mobiiliapplikaatiot, erilaiset yhteisöpalvelut tai sähköiset mainostaulut. Verkossa ja sosiaalisessa mediassa esiintyvä mainonta on vain pieni osa digimarkkinointia kokonaisuudessaan. Ne ovat kuitenkin tällä hetkellä erittäin suuressa nousussa ja sitä kautta luovat jatkuvasti uusia välineitä digimarkkinointiin. Verkko ja some-mainonnan lisäksi yritykset käyttävät paljon apuvälineinä analytiikan katsausta, markkinoinnin automaatiota sekä sisältömarkkinointia. Näitä välineitä on pakko käyttää, jotta saataisiin mahdollisimman paras ja tavoitteita tukeva lopputulos.

Etuina digimarkkinoinnissa ovat erilaiset monitorit. Monitorit seuraavat, miten usein jokaista mainosta on katsottu ja myös, kuinka kauan sitä on katsottu. Verkkosivuston kävijämäärä seurannasta voidaan käyttää nimitystä web-analytiikka. Sosiaalisessa mediassa varsinkin analysoidaan paljon sitä, kuinka suuri osa mainoksen nähnyt henkilö on päätynyt klikkaamaan kyseistä mainosta tai ostamaan mainostetun tuotteen. Reaaliaikaisuus on erittäin tärkeä osa digimarkkinointia ja sen vuoksi markkinoinnin hyötyjä on helppo seurata.

Yritykset käyttävät digimarkkinointia markkinoinnin osa-alueena ja se toimii täysin verkossa. Siihen kuuluvat digitaalinen media sekä viestintä. Tärkeää on, että digimarkkinointi keskittyy täysin kuluttajan mielenkiinnon kohteisiin. Digimarkkinoinnissa on myös otettu huomioon vuorovaikutus asiakkaisiin; yrityksellä on hyvä mahdollisuus päästä tuntemaan asiakaskuntansa huolella ja näin ollen kohdistaa pääpaino oikeille kuluttajille. Digimarkkinoinnissa on tärkeää kohdentaa mainokset tietyille ihmisryhmille. Näiden ryhmien täytyy olla kiinnostuneita kyseisestä tuotteesta, jota halutaan markkinoida. Mainonnan kohdennus perustuu yleensä joko ikään, sukupuoleen tai kiinnostuksen kohteisiin. Hyvä tapa mainostaa ja jota yritykset käyttävät paljon on esimerkiksi Google Ads -palvelu. Tämän palvelun avulla yritys voi valita parhaimman kohdennustavan useista vaihtoehdoista. Tärkeintä on, että pystytään takaamaan paras mahdollinen näkyvyys. Avainsanat, joita käytetään mainoskampanjassa ovat suuressa asemassa tässä. Sijainti tulee myös määrittää.

Display-markkinointi

Display-markkinointi

Display-markkinointi

Display-markkinointia eli niin sanottua bannerimarkkinointia, käytetään paljon digi-mainonnassa. Sillä tarkoitetaan sitä, että mainos näkyy tietyn henkilön verkkosivulla, jos tämä henkilö vain täyttää kyseisen Display-mainoksen kriteerit. Näitä kriteerejä voivat olla esimerkiksi ikä tai sukupuoli, joille kyseinen mainonta on kohdennettu. Display-mainoksissa merkkimäärä on rajoitettu, mikä tarkoittaa sitä, että mainokset ovat pelkästään kuvia, minkä avulla saadaan henkilölle, joka mainosta katsoo aidompi mielikuva aikaan ja silloin myös mainos jää paremmin muistiin. Display-mainonnassa yritys maksaa vain siitä, kuinka monta kävijää käy katsomassa kyseisen mainoksen.

Digimarkkinoinnissa käytetään hyödyksi Aida-mallia. Se auttaa yritystä asettamaan parhaat mahdolliset tavoitteet markkinoinnille sekä myös parhaimmat mittarit, jotta tavoite saavutetaan. Aida-malli tulee sanoista Attention, Interest, Desire ja Action eli suomennettuna huomion kiinnittäminen, kuluttajan kiinnostuneisuus, kuluttajan mielenkiinnon herättäminen ja kuluttajan ostopäätös. Aida-mallin mukaan ensin henkilö ajattelee eli saa tietää kyseisestä tuotteesta tai palvelusta, sen jälkeen hän tuntee jotain esimerkiksi tykkääkö hän kyseisestä tuotteesta vai ei ja sen jälkeen toimitaan eli tehdään ostopäätös.

Digimarkkinoinnin avulla yrityksellä on paljon vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia onnistua mainonnassa. Tärkeää on pysyä aktiivisena ja seurata nykypäivän trendejä. Instagram, Facebook, Snapchat ja muut sosiaalisen median työkalut ovat avainsanoja tänä päivänä. Sosiaalisella medialla on erittäin vahva asema digitaalisessa markkinoinnissa ja se myös takaa yrityksen tulevaisuutta, jos vain markkinointi on hoidettu oikein ja osataan analysoida ja seurata tuloksia.